Aktuellt sektionsmöte

[ENG below]

VÅRMÖTE #2

Nu är det inte långt kvar innan sommaren är här, men först är det dags för Vårmöte #2. Styrelsen vill se er alla där på mötet och kommer att bjuda på mat till de 50 första deltagarna. Plats för mötet är ännu inte bestämt då vi hoppas att få tillgång till VasaA igen, vi återkommer kring det.

Under detta sektionsmöte väljs en ny valberedning in, års- och revisionsberättelser för föregående verksamhetsår presenteras samt det som kanske många har väntat på → ansvarsfrihet för föregående års förtroendevalda. Vidare kommer det röstas om motioner och propositioner.

Vill Du göra din röst hörd så skickas motioner in till info@itek.chalmers.se innan den 3:e maj 23.59. Använd följande mall: http://i-chalmers.se/…/uploads/2017/04/Mall-motioner-PDF.pdf

 

Dagordning:

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Val av mötesordförande

§ 3. Val av mötessekreterare

§ 4. Val av justerare tillika rösträknare, samt två rösträknarsuppleanter

§ 5. Mötets behöriga utlysande

§ 6. Godkännande av dagordning

§ 7. Adjungeringar

§ 8. Information från I-programmet

§ 9. Information från Styrelsen

§ 10. Information från Kåren

§ 11. Propositioner

§ 11.1 Proposition angående ändring av Reglementet - Berkeleykommittén

§ 12. Motioner

§ 13. Revisionsberättelser

§ 13.1 Ansvarsfrihet från föregående års sektionsstyrelse

§ 13.2 Ansvarsfrihet från föregående års sexmästeri

§ 13.3 Ansvarsfrihet från föregående års arbetsmarknadskommitté

§ 13.4 Ansvarsfrihet från föregående års mottagningskommitté

§ 13.5 Ansvarsfrihet från föregående års PR-kommitté

§ 13.6 Ansvarsfrihet från föregående års studienämnd

§ 13.7 Ansvarsfrihet från föregående års idrottkommitté

§ 13.8 Ansvarsfrihet från föregående års Dryckes- och kulturkommitté.

§ 13.9 Ansvarsfrihet från föregående års fotokommitté

§ 13.10 Ansvarsfrihet från föregående års internationaliseringskommitté

§ 13.11 Ansvarsfrihet från föregående års rustmästeri

§ 13.12 Ansvarsfrihet från föregående års sektionstidning

§ 14. Ansvarsfrihet från tidigare år övriga förtroendevalda

§ 15. Val av Valberedning

§ 16. Övriga frågor

§ 17. Mötets avslutande

 

Propositionen angående ändring av reglementet - Berkleykommittén kan läsas här!

 

Spring Meeting #2

There is not much time left before summer, but first it is time for Spring Meeting #2. The Board wants to see all of you there and we offer food to the first 50 attendants. The place for the meeting is not decided yet so we get back with that. Hopefully it will be VasaA!

During this meeting of the Student division of IE&M a new Nomination committee will be elected, the audit reports will be presented and discharge for the previous years trustees. We will also vote for motions and propositions.

If you want to make your voice heard, make sure to send in your motion to info@itek.chalmers.se before 3rd of May 23.59 (11.59pm). Write your motion like this: http://i-chalmers.se/…/uploads/2017/04/Mall-motioner-PDF.pd

Provisional agenda:

§ 1. Opening of the meeting

§ 2. Election Chairperson of the meeting

§ 3. Election secretary of the meeting

§ 4. Two adjusters as well as vote counters

§ 5 Acceptance of the meetings announcement

§ 6 Approval of agenda

§ 7 Adjuncts

§ 8 Information from I-programmet

§ 9 Information from the Board

§ 10 Information from the Student Union

§ 11 Propositions

§ 11.1 Proposition regarding change of Regulations - Berkeley committee

§ 12 Motions

§ 13 Audit report

§ 13.1 Discharge from previous years  board of the student divison

§ 13.2 Discharge from previous years  sexmästeri

§ 13.3 Discharge from previous years  corporate relations committee

§ 13.4 Discharge from previous years  reception committee

§ 13.5 Discharge from previous years  PR - committee

§ 13.6 Discharge from previous years  Student Educational committee

§ 13.7 Discharge from previous years  Sports committee

§ 13.8 Discharge from previous years  DriKK

§ 13.9 Discharge from previous years  photography committee

§ 13.10 Discharge from previous years  internationalisation committee

§ 13.11 Discharge from previous years rustmästeri

§ 13.12 Discharge from previous years  paper of the student body

§ 13.13 Discharge from previous years Berkeley committee ?

§ 14 Discharge from previous year remaining trustees

§ 15 Election of Nomination Committee

§ 16 Questions

§ 17 Closing of the meeting

The proposition regarding change of Regulations - Berkeley committee can be read here!