Höstmöte 1

Höstmöte 1

Så var det dags för terminens första (riktiga) sektionsmöte!

Klassrepresentanter från årskurs ett ska väljas in till SNI, balkommittén ska väljas in och motioner, propositioner och en interpellation ska behandlas. 

Vill du göra din röst hörd skickas motioner in till info@itek.chalmers.se innan 4 Oktober 23.59.

MALL FÖR MOTIONER

RÖSTSYSTEMET

Mat kommer finnas till de 100 första.

Välkomna! 

Dagordning

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Val av mötesordförande
 • 3 Val av mötessekreterare
 • 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • 5 Mötets behöriga utlysande
 • 6 Godkännande av dagordning
 • 7 Adjungeringar
 • 8 Information från I-programmet
 • 9 Information från Kåren
 • 10 Information från Styrelsen
 • 11 Interpellation angående kommittékläder
 • 12 Motioner
 • 13 Propositioner
 • 14 Val av inspektor
 • 15 Val av ledamöter från årskurs ett (1) i studie nämden
 • 16 Val av Balkommittén
 • 17 Fyllnadsval valberedningen
 • 18 Övriga frågor
 • 19 Mötets avslutande

Nomineringar

BalK

Nomineringar:

Anna Lindesson - ledamot
Mildred Sköld - ledamot
Matilda Berg - ledamot
Erica Hansson - ordförande

Motnomineringar:

-

SNI klassrepresentanter:

Nomineringar:

-

Motnomineringar:

Marcus Oddbratt

Martin Lillö