Aktuellt sektionsmöte

Höstmöte 2.5

ENGLISH

"Again?" You think, and yes, again we're going to have a meeting of the student division. This short one is to fill the last spots in the committee "RustI". You are all welcome to Vasa A. If you want to send in a motion, do so to info@itek.chalmers.se. If you want to apply for RustI, email 2017valberedningen@gmail.com.

SWEDISH

"Igen? Men vi hade ju precis ett?" Så må det vara, men en kommitté har fortfarande vakanta platser och sektionsmöten är kul. Styrelsen för 2017 avslutar därmed sitt verksamhetsår med ett extrainsatt sektionsmöte. Som vanligt finns möjlighet att skicka in en motion, detta görs senast 3 läsdagar innan mötet till info@itek.chalmers.se. Vill du söka till rustmästeriet gör du detta genom att kontakta valberedningen på 2017valberedningen@gmail.com.

Dagordning - Meeting agenda:

§ 1. Mötets öppnande. - § 1. Opening of the meeting

§ 2. Val av mötesordförande. - § 2. Election Chairman of the meeting

§ 3. Val av mötessekreterare. - § 3. Election secretary of the meeting

§ 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare - § 4. Two adjusters/vote counters

§ 5. Godkännande av dagordningen. - §5. Approval of agenda

§ 6. Mötets behöriga utlysande. §6.Acceptance of the meetings announcement

§ 7. Adjungeringar. - § 7 Adjuncts

§ 8. Information från Presidiet.- § 8 Information from the board

§ 9. Motioner - §9. Motions

§ 10. Propositioner. - §10. Propositions

§ 11. Fyllnadsval av Rustmästeriet RustI.- §11. Election of Rustmästeriet RustI.

See you at lunch (bring your own) on Thursday the 14th! Welcome!

Nomineringar klicka här.

Motioner klicka  här.

Propositioner klicka här