Höstmöte #2

Höstmöte #2

[ENG below]

Höstmöte #2.1 och #2.2

Det börjar dra ihop sig inför årets sista sektionsmöte. Nu är det dags att välja in nästa års kommittéer och Styrelse. Om du vill vara med och påverka vilka det kommer bli som leder sektionens arbete framåt, arrangerar fester, tar hand om Nollan och ser till att vi får gå ut och springa en gång i veckan, då ses vi på mötet. Utöver invalen kommer även propositioner och motioner att behandlas.

Vill Du göra din röst hörd så skicka in din motion till info@itek.chalmers.se före den 18:e november 23.59. Använd följande MALL.

Under dag två (23:e november) kommer det bjudas på mat, mer information om detta kommer senare.

Tid: 17.15 den 22:e november och 13:00 den 23:e november
Plats: VasaA

Preliminär dagordning:
§ 1. Mötets öppnande.

§ 2. Val av mötesordförande.

§ 3. Val av mötessekreterare.

§ 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, en extra rösträknare, samt två rösträknarsuppleanter.

§ 5. Godkännande av dagordningen.

§ 6. Mötets behöriga utlysande.

§ 7. Adjungeringar.

§ 8. Information från Kåren.

§ 9. Information från I-programmet.

§ 10. Information från Styrelsen.

§ 11. Ansvarsfrihet för tidigare år

§ 12. Val av revisorer

§ 13. Motioner

§ 14. Propositioner

§ 15. Val av ordförande till presidiet tillika styrelsen

§ 16. Val av vice ordförande till presidiet tillika styrelsen

§ 17. Val av kassör till presidiet tillika styrelsen

§ 18. Val av vice kassör till styrelsen

§ 19. Val av kommunikatör till styrelsen

§ 20. Val av alumni- och integrationsansvarig till styrelsen

§ 21. Val av studie- och arbetsmiljöombudsman till styrelsen

§ 22. Val av socialt ansvarig till styrelsen

§ 23. Val av IT-ansvarig till styrelsen

§ 24.1 Val av arbetsmarknadsansvarig till styrelsen tillika ordförande i arbetsmarknadskommittén

§ 24.2 Val av arbetsmarknadskommitté, varav en vice ordförande, kassör, caseansvarig, en projektledare för I-Academy och en projektledare för I-Dagen

§ 25.1 Val av utbildningsansvarig till styrelsen tillika ordförande i studienämnden

§ 25.2 Val av studienämnd, en vice ordförande, en kassör och en eventansvarig

§ 26. Val av sektionstidningen, varav en ordförande.

– Ajournering –
(Ny dag)

§ 27. Val av mottagningskommitté, varav en ordförande och en kassör.

§ 28. Val av idrottskommitté, varav en ordförande och en kassör

§ 29. Val av sexmästeri, varav en sexmästare och en kassör.

§ 30. Val av PR-kommitté, varav en ordförande och en kassör.

§ 31. Val av dryckes- och kulturkommitté, varav en ordförande och en kassör.

§ 32. Val av fotokommitté, varav en ordförande

§ 33. Val av internationaliseringskommitté, varav en ordförande, en kassör och en Local Responsible.

§ 34. Val av rustmästeri, varav en ordförande och en kassör.

§ 35. Övriga frågor

§ 36. Mötets avslutande

———————————————————————————————————–

Fall meeting #2.1 and #2.2

It’s time for the last Student Division meeting of the year and we will be electing next years committees and Board. If you are interested in impacting who will be leading the Divisions work, organizing parties, taking care of Nollan and make sure that we run once a week, we will se you at the meeting. Except for the elections, motions and propositions will be handled.

If you want to make your voice heard, make sure to send in your motion to info@itek.chalmers.se before November 18th 23.59 (11.59pm). Write your motion like this: https://i-chalmers.se/wp-content/uploads/2017/04/Mall-motioner-PDF.pdf

During the second day, 23rd of November, we will be serving food!

Time: 17.15 November 22nd and 13:00 November 23rd
Place: VasaA

Provisional meeting agenda:
§ 1. Opening of the meeting

§ 2. Election of meeting chairman

§ 3. Election of meeting secretary

§ 4. Election of two attesters (justeringsmän) also tellers (rösträknare), and two teller alternates (rösträknarsuppleanter).

§ 5. Proper advertising of the meeting

§ 6. Approval of the agenda

§ 7. Adjunctions (adjungeringar)

§ 8. Information from the Student Union

§ 9. Information from the I-program

§ 10. Information from the Board

§ 11. Freedom of responsibility from previous years

§ 12. Election of audits

§ 13. Motions

§ 14. Propositions

§ 15. Election of chairman for the board

§ 16. Election of vice chairman for the board

§ 17. Election of treasurer to the board

§ 18. Election of vice treasurer to the board

§ 19. Election of manager of communication to the board

§ 20. Election of Alumni and integration responsible to the board

§ 21. Election of SAMO to the board

§ 22. Election of social responsible to the board

§ 23. Election of IT responsible to the board

§ 24. Election of corporate relations committee

§ 25. Election of educational committee

§ 26. Election of student division paper

– PAUSE –
(New day)

§ 27. Election of reception committee

§ 28. Election of sports committee

§ 29. Election of festivities committee

§ 30. Election of PR- committee

§ 31. Election of fine culture and drinks committee

§ 32. Election of photo committee

§ 33. Election of internationalisation committee

§ 34. Election of ‘rustmästeri’

§ 35. Miscellaneous

§ 36. Ending of the meeting

Leave a Reply