Vårmöte #2

Vårmöte #2

Sommaren närmar sig och det är dags för det sista sektionsmötet för terminen, Vårmöte #2. Under mötet kommer 2019:s revisionsberättelser gås igenom och föregående års kommittéer ska bli ansvarsbefriade. Valberedningen 2020 kommer även att väljas in.

Är du intresserad av att vara med i 2020:s valberedning? Då borde du komma till sektionsmötet där du kan självnominera dig!

Vill du göra din röst hörd så skickar du in din motion till info@itek.chalmers.se innan den 29:e april 23.59. Använd mallen HÄR.

På grund av rådande omständigheter kommer Vårmötet att vara digitalt. Det kommer att publiceras en länk till ett Zoom-möte på sektionens hemsida strax innan mötet. Har du problem att komma in på länken, vänligen kontakta någon i styrelsen.

Tid: 17.15 den 6:e maj 
Plats: Via Zoom

Guide till digitalt sektionsmöte:

Klicka här!

Länk till mötet: https://chalmers.zoom.us/j/64062632942

 

Propositioner:

Proposition – Inval av klassrepresentant årskurs 2 till Studienämnden

Proposition – Utbildningsansvarig i Styrelsens åligganden

Proposition – Införa en Policy angående Hållbarhet:

         Policy angående hållbarhet

Proposition – Förändring av instruktioner för SAMO och Socialt Ansvarig

Proposition – Göra LIKA till kommitté

Proposition – Budgetändring

 

Motioner:

Motion angående stadgan

 

Styrelsens svar till motioner:

Svar till motion angående stadgan

 

Preliminär dagordning:                       [Uppdaterad 03/05/2020]

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Val av mötesordförande

§ 3. Val av mötessekreterare

§ 4. Val av justerare tillika rösträknare, samt två rösträknarsuppleanter

§ 5. Mötets behöriga utlysande

§ 6. Godkännande av dagordning

§ 7. Adjungeringar

§ 8. Information från I-programmet

§ 9. Information från Kåren

§ 10. Information från Styrelsen

§ 11. Propositioner

§ 12. Motioner

§ 13. Avsägelser: David Welander, Auditor

§ 14. Val av revisor

§ 15. Revisionsberättelser

§ 15.1 Ansvarsfrihet från föregående års sektionsstyrelse

§ 15.2 Ansvarsfrihet från föregående års sexmästeri

§ 15.3 Ansvarsfrihet från föregående års arbetsmarknadskommitté

§ 15.4 Ansvarsfrihet från föregående års mottagningskommitté

§ 15.5 Ansvarsfrihet från föregående års PR-kommitté

§ 15.6 Ansvarsfrihet från föregående års studienämnd

§ 15.7 Ansvarsfrihet från föregående års idrottkommitté

§ 15.8 Ansvarsfrihet från föregående års dryckes- och kulturkommitté.

§ 15.9 Ansvarsfrihet från föregående års fotokommitté

§ 15.10 Ansvarsfrihet från föregående års internationaliseringskommitté

§ 15.11 Ansvarsfrihet från föregående års rustmästeri

§ 15.12 Ansvarsfrihet från föregående års sektionstidning

§ 15.13 Ansvarsfrihet från föregående års balkommitté

§ 15.14 Ansvarsfrihet från föregående års Berkeleykommitté

§ 16. Ansvarsfrihet från tidigare år övriga förtroendevalda

§ 17. Val av Valberedning

§ 18. Övriga frågor

§ 19. Mötets avslutande

The summer is getting closer and it is time for the last Student Division meeting for this semester. During the meeting we will go through 2019’s Audit reports and previous year’s committees will be discharged. The Nomination Committee for 2020 will also be elected.

Are you interested in joining the Nomination Committee for 2020? Then you should join the meeting where you can self nominate yourself!

If you want to make your voice heard, make sure to send in your motion to info@itek.chalmers.se before April 29th 23.59 (11.59 pm). Write your motion according to THIS template.

Due to the circumstances the Spring meeting will be held digitally. There will be published a link to a Zoom meeting on the division’s website just before the meeting.

Time: 17.15 May 6th
Place: Via Zoom.

Provisional meeting agenda:           [Edited 03/05/2020]

§1. Opening of the meeting

§2. Election Chairman of the meeting

§3. Election secretary of the meeting

§4. Two adjusters as well as vote counters

§5. Accept the meetings announcement

§6. Approval of the agenda

§7. Adjuncts

§8. Information from I-programmet

§9. Information from the Board

§10. Information from the Student Union

§11. Propositions

§12. Motions

§13. Resignation: David Welander, Auditor

§14. Election of auditor

§15. Audit reports

§15.1 Discharge from previous year’s Student Division board

§15.2 Discharge from previous year’s Sexmästeri

§15.3 Discharge from previous year’s Corporate Relations Committee

§15.4 Discharge from previous year’s Reception Committee

§15.5 Discharge from previous year’s PR Committee

§15.6 Discharge from previous year’s Student Educational Committee

§15.7 Discharge from previous year’s Sports Committee

§15.8 Discharge from previous year’s Culture Committee

§15.9 Discharge from previous year’s Photography Committee

§15.10 Discharge from previous year’s Internalisation Committee

§15.11 Discharge from previous year’s Rustmästeri

§15.12 Discharge from previous year’s Student Division paper

§15.13 Discharge from previous year’s Prom Committee

§15.14 Discharge from previous year’s Berkley Committee

§16. Discharge from previous year’s remaining trustees.

§17. Election of the Nomination Committee

§18. Further questions

§19. Closing of the meeting

Leave a Reply