Vårmöte #2

Vårmöte #2

[ENG below]

Vårmöte #2
Läsåret lider mot sitt slut och det är dags för sista sektionsmötet, Vårmöte #2. Under detta möte kommer 2018:s revisionsberättelser gås igenom och föregående års kommittéer ska bli ansvarsbefriade! Det är också dags för valberedningen 2019 att väljas in.

Är du intresserad av att vara med i 2019:s valberedning? Då borde du komma till sektionsmötet där du kan självnominera dig!

Vill Du göra din röst hörd så skicka in din motion till info@itek.chalmers.se innan den 5:e maj 23.59. Använd följande mall: https://i-chalmers.se/wp-content/uploads/2017/04/Mall-motioner-PDF.pdf

Det kommer bjudas på fika!

Tid: 17.15 den 8:e maj
Plats: VasaA

Preliminär dagordning:

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Val av mötesordförande

§ 3. Val av mötessekreterare

§ 4. Val av justerare tillika rösträknare, samt två rösträknarsuppleanter

§ 5. Mötets behöriga utlysande

§ 6. Godkännande av dagordning

§ 7. Adjungeringar

§ 8. Information från I-programmet

§ 9. Information från Kåren

§ 10. Information från Styrelsen

§ 11. Propositioner

§ 12. Motioner

§ 13 Val av inspektor

§ 14. Revisionsberättelser


   § 14.1 Ansvarsfrihet från föregående års sektionsstyrelse

   § 14.2 Ansvarsfrihet från föregående års sexmästeri

   § 14.3 Ansvarsfrihet från föregående års arbetsmarknadskommitté

   § 14.4 Ansvarsfrihet från föregående års mottagningskommitté

   § 14.5 Ansvarsfrihet från föregående års PR-kommitté

   § 14.6 Ansvarsfrihet från föregående års studienämnd

   § 14.7 Ansvarsfrihet från föregående års idrottkommitté

   § 14.8 Ansvarsfrihet från föregående års dryckes- och kulturkommitté.

   § 14.9 Ansvarsfrihet från föregående års fotokommitté

   § 14.10 Ansvarsfrihet från föregående års internationaliseringskommitté

   § 14.11 Ansvarsfrihet från föregående års rustmästeri

   § 14.12 Ansvarsfrihet från föregående års sektionstidning

   § 14.13 Ansvarsfrihet från föregående års balkommitté

§ 15. Ansvarsfrihet från tidigare år övriga förtroendevalda

Tillägg: § 15.1 Ansvarsfrihet från Berkeleykommitté 2016/2017

§ 16. Val av Valberedning

§ 17. Övriga frågor

§ 18. Mötets avslutande


Spring meeting #2
The Academic year is coming to an end and it is time for the last Student Division meeting, Spring meeting #2. During this meeting will the audit reports from 2018 be presented and the committees from the previous year will be discharged. It is also time to elect 2019’s Election Committee!

If you are interested in being a part of the Election Committee, join us during the meeting where you will be able to nominate yourself!

If you want to make your voice heard, make sure to send in your motion to info@itek.chalmers.se before May 5th 23.59 (11.59pm). Write your motion like this: https://i-chalmers.se/wp-content/uploads/2017/04/Mall-motioner-PDF.pdf 

There will be cookies and coffee provided during the meeting!

Time: 17.15 May 8th 
Place: VasaA

Provisional meeting agenda:

§ 1. Opening of the meeting

§ 2. Election Chairperson of the meeting

§ 3. Election secretary of the meeting

§ 4. Two adjusters as well as vote counters

§ 5 Acceptance of the meetings announcement

§ 6 Approval of agenda

§ 7 Adjuncts

§ 8 Information from I-programmet

§ 9 Information from the Student Union

§ 10 Information from the Board

§ 11 Propositions

§ 12 Motions

§ 13 Election of Inspector

§ 14 Audit report

   § 14.1 Discharge from previous years board of the student division

   § 14.2 Discharge from previous years sexmästeri

   § 14.3 Discharge from previous years corporate relations committee

   § 14.4 Discharge from previous years reception committee

   § 14.5 Discharge from previous years PR – committee

   § 14.6 Discharge from previous years Student Educational committee

   § 14.7 Discharge from previous years Sports committee

   § 14.8 Discharge from previous years DriKK

   § 14.9 Discharge from previous years photography committee

   § 14.10 Discharge from previous years internationalisation committee

   § 14.11 Discharge from previous years rustmästeri

   § 14.12 Discharge from previous years paper of the student body

   § 14.13 Discharge from previous years prom committee

§ 15 Discharge from previous year remaining trustees

Amendment: § 15.1 Discharge from Berkeley committee 2016/2017

§ 16 Election of Nomination Committee

§ 17 Questions

§ 18 Closing of the meeting

Leave a Reply