Styrdokument & Mötesprotokoll

Teknologsektion för Industriell Ekonomi är en del av Chalmers Studentkår och alla kårens stadgar och policyer gäller även vår verksamhet. Du hittar dessa dokment här.